Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Duikvereniging Minke-Dive een bestuur, deze bestaat uit:

Peter Boom

Voorzitter

De voorzitter heeft de leiding op bijeenkomsten en is verantwoordelijk voor de orde. Hij heeft het recht de discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering over het onderwerp dat aan de orde is voldoende is ingelicht. Hij is verplicht de vergadering onmiddellijk te heropenen indien een derde van de aanwezigen zijn verlangen hiertoe kenbaar heeft gemaakt.
E-mail: voorzitter@duikverenigingminkedive.nl

Ina Janse

Secretaris

De secretaris notuleert alle handelingen en besluiten van de vereniging.
Hij houdt aantekening van absenten en is tevens belast met de convocaties voor de te houden vergaderingen.
De secretaris is tevens vicevoorzitter.

E-mail: secretaris@duikverenigingminkedive.nl

Rein Hermens

Penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging. Hij regelt de ontvangsten en uitgaven en draagt zorg voor de inning van contributiegelden.
Tevens zorgt hij voor verwerking van de gegevens ten behoeve van de ledenadministratie.

E-mail: penningmeester@duikverenigingminkedive.nl

Algemene leden:

De overige leden van het bestuur hebben een adviserende taak en in samenspraak met het overige bestuur toegewezen taken.
Arno Teunissen, E-mail: Arno@duikverenigingminkedive.nl

1x vacature